Referat fra Årsmøte i Pressefotografenes Klubb
13 Mars 2015
Ingensteds, Brenneriveien, Oslo.

Dagsorden for årsmøtet:

1. Åpning og godkjenning av fullmakter
2. Valg av referent og dirigent
3. Årsberetning fra PK Norge og PK Trøndelag
4. Reviderte regnskaper
5. Innkomne forslag
6. Valg av styre
7. Valg av valgkomite
8. Eventuelt

1. Åpning og godkjenning av fullmakter

Sveinung Ystad ønsker medlemmene velkommen til årsmøtet. Det er 14 stemmeberettigede til stede. Ingen mottatte fullmakter.

2. Valg av referent og dirigent

Erlend Berge velges som referent ved akklamasjon.
Finn Våga velges som dirigent ved akklamasjon.

3. Årsberetning

Finn Våga går gjennom årsberetningen.
Årsberetningen tas til etterretning av årsmøtet.
Ole Morten Melgård gjennomgår aktivitet i PK Trøndelag 2014.

4. Reviderte regnskaper

Siv Dolmen går gjennom regnskapet.
Regnskap tas til etterretning.

5. Innkomne forslag

Det har kommet inn et forslag fra Ole Morten Melgård om nye medlemskriterier, som tar utgangspunkt i de nye medlemskriteriene i Norsk Journalistlag. Forslagene erstatter dagens medlemskriterier.

a. Hovedbestemmelse

Medlemmer i PK skal i sitt fotojournalistiske virke arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Vedtatt.

b. Medlemskriterium

Redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere, og frilansere som har fotojournalistikk som yrke, kan bli medlem i PK.

Vedtatt.

c. Studenter

Studenter som har fotojournalistikk som yrkesmål kan bli studentmedlem.

Vedtatt.

d. Lærere ved journalistutdanninger

Lærere ved utdanningsinstitusjoner som utdanner journalister, kan bli medlem.

Vedtatt.

e. Pensjonister

Pensjonerte fotojournalister kan bli pensjonistmedlem.

Vedtatt.

f. Andre bestemmelser

Fotojournalister som ikke tilfredsstiller vilkårene B-D kan innvilges medlemskap dersom vedkommende
1) er arbeidsløs og aktivt søker arbeid som fotojournalist
2) er skoleelev og har redaksjonelle oppdrag

Punkt 1 vedtatt. Punkt 2 nedstemt. Sendes tilbake til styret for videre behandling.

g. Saksbehandling

Styret i PK avgjør om det foreligger grunnlag for medlemskap eller grunner som er uforenlig med medlemskap. Avslag på medlemskap eller utvisning skal grunngis. Fotojournalister som midlertidig er ute av yrket kan søke om å få opprettholde sitt medlemskap. Styret kan innvilge permisjon.

Vedtatt.

h. PKs medlemskort

PKs medlemskort er PKs eiendom og skal returneres på oppfordring eller ved opphør av medlemskap.

Vedtatt med 1 stemme mot.

Ingen andre innkomne forslag.

6. Valg av styre

Forslag fra valgkomiteen: (Andrea Gjestvang og Helge Skodvin)
Leder: Sveinung Uddu Ystad. Enstemmig vedtatt for to år.
Nestleder: Paul Sigve Amundsen. Ikke på valg.
Kasserer: Siv Dolmen. Ikke på valg.
Styremedlem: Katinka Hustad. Enstemmig vedtatt for to år.
Styremedlem: Erlend Berge. Ikke på valg.
Styremedlem: Ole Morten Melgård. Ikke på valg. PK Trøndelags leder har fast plass i styret.

7. Valg av valgkomite

Forslag til ny valgkomite: Margit Selsjord og Kim Nygård.
Vedtatt.

8. Eventuelt

Benkeforslag på valg av et ekstra styremedlem. Tom Henning Bratlie foreslått og vedtatt.

Årsmøtet avsluttes.

For Pressefotografens Klubb,
Oslo 13. mars 2015

Erlend Berge

Det har kommet inn et forslag til årsmøtet i Pressefotografenes klubb Norge, som arrangeres på Ingensteds i Oslo fredag 13. mars klokka 17.
Forslaget kommer i privat regi fra Ole Morten Melgård, med utgangspunkt tilsvarende forslag om medlemskriterier i Norsk journalistlag:
Forslag til revidering av opptakskrav/medlemskrav for Pressefotografenes Klubb (PK):
Begrunnelse: Opptakskravene i PK er rotete og gjenspeiler ikke dagens medievirkelighet med flere og flere frilansere. Jeg mener det vil være en god idé å harmonere opptakskravene i størst mulig grad med Norsk Journalistlag (NJ) sine opptakskrav, slik de er foreslått revidert av NJs landsstyre under NJs Landsmøte 10-12 mars 2015. NJ fjernet tidligere minstekravet til inntekt fra journalistisk arbeid – det bør også PK gjøre. PK krever idag at inntekten fra pressefotografarbeid skal minst tilsvare NJs minstetariff (2014: 298.737,- grunnlønn uten tillegg). Landsstyret i NJ foreslår videre å fjerne medlemskravet om at journalistikk skal være hovedyrket. Dette bør også PK gjøre for å favne frilansfotografer som jobber under 50% med fotojournalistikk. Dette gjenspeiler dagens arbeidsmarked for fotojournalister bedre. Flere og flere er frilansere. Noen sliter med inntjening under NJs minstetariff. Mange kombinerer fotojournalistisk arbeid med kommersiell fotografering eller annet arbeid. PK bør akseptere at under 50% av medlemmenes inntekt kommer fra fotojournalistikk. Dagens krav etterprøves ikke og kan fjernes. PK bør søke å favne alle som driver med fotojournalistikk, ikke bare de som tjener godt på det. Dette vil bli stadig viktigere for rekrutteringen av medlemmer i et presset mediemarked.
Forslag til nye vedtekter er uthevet. Ikke-uthevet følgetekst er kommentarer.
A. Hovedbestemmelse
Medlemmer i PK skal i sitt fotojournalistiske virke arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.
 
Viktig å presisere at dette gjelder i den delen av yrkesutøvelsen som gjelder fotojournalistikk, i og med at mange frilansere også jobber kommersielt.
B. Medlemskriterium
Redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere, og frilansere som har fotojournalistikk som yrke, kan bli medlem i PK.
Begrunnelse sitert NJ Landsstyres forslag til nye vedtak: «Det er behov for å harmonisere paragrafen med tariffavtalen og tydeliggjøre at redaksjonelle medarbeidere selvsagt også omfatter ledere. Landsstyret foreslår også at ordet «hoved» strykes (sto tidligere hovedyrke, red.anm). Det er en unødvendig presisering. NJ skal og bør organisere de som jobber på våre områder og i redaksjonene i Norge og de som har journalistikk som yrke, uavhengig av hvor stor prosent man jobber som journalist. Dette betyr at NJ også organiserer deltidsansatte i mindre enn 50% redaksjonell stilling.»
C. Studenter
Studenter som har fotojournalistikk som yrkesmål kan bli studentmedlem.
 
D. Lærere ved journalistutdanninger
Lærere ved utdanningsinstitusjoner som utdanner journalister, kan bli medlem.
E. Pensjonister
Pensjonerte fotojournalister kan bli pensjonistmedlem.
Begrunnelse: disse bør taes vare på i klubben og kan være en ressurs. De bør tilbys medlemskap til samme vilkår som studenter.
F. Andre bestemmelser
Fotojournalister som ikke tilfredsstiller vilkårene B-D kan innvilges medlemskap dersom vedkommende
• er arbeidsløs og aktivt søker arbeid som fotojournalist
• er skoleelev og har redaksjonelle oppdrag
G. Saksbehandling
Styret i PK avgjør om det foreligger grunnlag for medlemskap eller grunner som er uforenlig med medlemskap. Avslag på medlemskap eller utvisning skal grunngis. Fotojournalister som midlertidig er ute av yrket kan søke om å få opprettholde sitt medlemskap. Styret kan innvilge permisjon.
 
H. PK pressekort er PKs eiendom og skal returneres på oppfordring eller ved opphør av medlemskap.
 
 
Eksisterende krav for PK medlemsskap: «Med søknaden skal det – fra både fast ansatte og frilansere – følge en bekreftelse for arbeidsforholdet fra arbeidsgiver, evt. hovedoppdragsgiver(e). Hovedervervet skal være pressefotografarbeid, og inntekten fra pressefotografarbeid skal minst tilsvare NJs minstetariff. Frilansere skal attestere inntektsforholdet sammen med søknaden. Alle medlemmer må på styrets forlangende dokumentere arbeidsforhold og/eller inntekt. Jeg forplikter meg til snarest å melde fra til PK ved forandring av ansettelsesforhold, og andre forhold som eravgjørende for medlemskapet, samt ved endringer av adresse, e-mail, hjemmeside og telefon. Jeg har lest lovene som ligger på PKs hjemmesider, og jeg forplikter meg til å følge disse. Jeg forplikter meg også til å arbeide for at pressefotografenes arbeidsforhold overfor myndigheter, stevne-arrangører ol. forblir bra – og for at pressefotografenes arbeidssituasjon og omdømme ikke kommer i vanry. Jeg er oppmerksom på at pressekort/medlemskort og andre legitimasjoner fra PK er klubbens eiendom, og skal uoppfordret returneres ved eventuelt opphør av medlemskap».
Medlemskap NJ opptakskrav:
§ 3. Medlemskap
A. Fellesbestemmelse
Medlemmer i NJ skal arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.
B. Hovedregel
Redaksjonelle medarbeidere, ledere og frilansere som har journalistikk som hovedyrke, kan bli medlem i NJ.
C. Studenter
Studenter som har journalistikk som yrkesmål, kan bli studentmedlem. Studenter kan opprettholde sitt medlemskap for ett år av gangen etter avsluttet studium, så sant de dokumenterer at de søker arbeid som journalister
D. Lærere ved journalistutdanninger
Lærere ved utdanningsinstitusjoner som utdanner journalister, kan bli medlem dersom minst halvparten av deres arbeidstid er knyttet til journalistutdanningen. Dette gjelder også lærere i deltidsstillinger dersom minst halvparten av deres samlede arbeidstid er knyttet til journalistutdanning.
E. Pensjonister
Pensjonister som har en årsinntekt fra journalistisk arbeid på minimum 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (1,5 G), kan bli medlem i NJ.
F. Redaksjonelle ledere
Redaksjonelle ledere er som hovedregel organisert i redaksjonsklubber, men kan opptas som direktemedlemmer i NJ etter søknad. Slike søknader avgjøres av Arbeidsutvalget.
G. Andre bestemmelser
Journalister som ikke tilfredsstiller vilkårene i 3 B-D, kan innvilges medlemskap for ett år av gangen dersom vedkommende
◦er arbeidsløs og aktivt søker arbeid som journalist
◦er frilanser i etableringsfasen og har oppdrag eller avtaler som gir inntekt fra journalistisk virksomhet, eller er frilanser som opplever at bortfall av oppdrag midlertidig gjør det vanskelig å etterleve hovedregelen i punkt B.
◦er skoleelev og har inntekt fra redaksjonelle oppdrag
◦er skoleelev og har fast redaksjonell tilknytning
H. Dispensasjon fra medlemsvilkårene
Arbeidsutvalget kan gi dispensasjon fra de vedtektsfestede medlemsvilkårene når særlige grunner taler for det. Slike vedtak skal begrunnes.
Endringsforslag til NJ årsmøte 2015 10-12 mars: http://www.lm2015.info/4-vedtekter/
Utdrag om medlemskap:
Forslag 11. Endre § 3 B
Forslagstiller: Landsstyret
Hovedregel
Redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere, og frilansere som har journalistikk som hovedyrke, kan bli medlem i NJ.
Begrunnelse:
Det er behov for å harmonisere paragrafen med tariffavtalen og tydeliggjøre at redaksjonelle medarbeidere selvsagt også omfatter ledere.
Landsstyret foreslår også at ordet «hoved» strykes. Det er en unødvendig presisering. NJ skal og bør organisere de som jobber på våre områder og i redaksjonene i Norge og de som har journalistikk som yrke, uavhengig av hvor stor prosent man jobber som journalist. Dette betyr at NJ også organiserer deltidsansatte i mindre enn 50% redaksjonell stilling.
Forslag 12. Endre § 3 C
Forslagstiller: Landsstyret
Studenter
Studenter som har journalistikk som yrkesmål, kan bli studentmedlem. Studenter kan opprettholde sitt medlemskap for ett år av gangen etter avsluttet studium, så sant de dokumenterer at de søker arbeid som journalister.
Begrunnelse:
Landsstyret foreslår å stryke muligheten til å fortsette som studentmedlem i ett år etter endt studie. Endringene i §3, B gir studenter som går over i en frilanstilværelse mulighet til å være medlem i NJ.
Forslag 13. Endre § 3 D
Forslagstiller: Landsstyret
Lærere ved journalistutdanninger
Lærere ved utdanningsinstitusjoner som utdanner journalister, kan bli medlem. dersom minst halvparten av deres arbeidstid er knyttet til journalistutdanningen. Dette gjelder også lærere i deltidsstillinger dersom minst halvparten av deres samlede arbeidstid er knyttet til journalistutdanning.
Det viktigste for NJ er at en lærer er knyttet til utdanningsinstitusjonen og ikke størrelsen på stillingen. Landsstyret foreslår derfor at presiseringen strykes. Det er opplagt at NJ utelukkende yter bistand innenfor vårt arbeidsfelt, slik at dette ikke vil åpne for at vi må bistå på nye områder.
Forslag 14. Slette § 3 E
Forslagstiller: Landsstyret
Pensjonister
Pensjonister som har en årsinntekt fra journalistisk arbeid på minimum 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (1,5 G), kan bli medlem i NJ.
Begrunnelse:
Foreslås strøket. Dersom pensjonister jobber journalistikk vil de gå inn under § 3 B. Landsstyret bemerker at § 3, E har omhandlet innmeldinger blant pensjonister og ikke de som er journalister og så går over til å bli pensjonist og viser her til § 13, C. Begrunnelsen for å stryke § 3, E er at landsstyret mener det er naturlig at dersom en pensjonist ønsker å melde seg inn i NJ for første gang skjer det gjennom frilansarbeid og det er regulert i § 3, B.
Forslag 15. Endre § 3 F
Forslagstiller: Landsstyret
Redaksjonelle ledere
Redaksjonelle ledere er som hovedregel organisert i redaksjonsklubber, men kan etter eget ønske være opptas som direktemedlemmer i NJ etter søknad. Slike søknader avgjøres av Arbeidsutvalget.
Begrunnelse:
Dette er medlemmer som allerede er NJ-medlemmer, men mener de har grunner for å være direktemedlem. AU har så langt ikke avslått en eneste slik søknad, og det er heller ingen grunn til at de skal søke til AU og at vi skal gjøre en stor søkeprosess ut av dette. Vi ønsker redaksjonelle ledere som medlemmer, og det viser vi ved å tilby dem medlemskap, presisere at det naturlige er å være i klubben, men at direktemedlemskap  er et annet alternativ dersom de selv ønsker det. Da holder det å oppgi at det er det de ønsker. Så hviler det på oss administrativt å gjøre de som ønsker dette oppmerksom på hva som er forskjellen, men det trengs ingen søkeprosess for å gjøre det. Det er viktig at det er den enkelte medlem selv som ber om denne endringen, fordi man ved å bli direktemedlem fra sier seg medlemsrettigheter i den lokale klubben og det må være initiert av det enkelte medlemmet.
Forslag 16. Endre § 3 G
Forslagstiller: Landsstyret
G. Andre bestemmelser
Journalister som ikke tilfredsstiller vilkårene i 3 B-D, kan innvilges medlemskap for ett år av gangen dersom vedkommende
• er arbeidsløs og aktivt søker arbeid som journalist
• er frilanser i etableringsfasen og har oppdrag eller avtaler som gir inntekt fra journalistisk virksomhet, eller er frilanser som opplever at bortfall av oppdrag midlertidig gjør det vanskelig å etterleve hovedregelen i punkt B.
• er skoleelev og har inntekt fra redaksjonelle oppdrag.
• er skoleelev og har fast redaksjonell tilknytning.
Begrunnelse:
Landsstyret mener det ikke er nødvendig å vedtektsfeste hvordan ulike medlemsgrupper følges opp av NJ for å undersøke om de faller inn under riktig kategori. Det er også unødvendig å vedtektsfeste en automatisk utmelding av en gruppe medlemmer etter en viss tid.
Frilansere som har inntekt fra journalistisk virksomhet faller inn under hovedregelen §3, B fordi det er deres yrke. Det er opp til den som søker å hevde at det er et yrke, noe som ikke er gjenstand for overprøving når kravet til hvor stor andel det skal være faller bort.
Skoleelever (normalt elever ved videregående skoler, folkehøgskoler, ungdomsskolen) som ønsker medlemskap i NJ bør ikke nektes dette dersom de ikke tjener penger på det redaksjonelle produktet de lager. Det kan her være snakk om skoleelever som jobber med skoleaviser eller skoleprosjekter som er redaksjonelle. De som ønsker medlemskap hos oss i denne gruppen er trolig personer som er aktuelle for vårt yrke når de er ferdige med skolen og vi vil gjerne at de skal kjenne til oss og det felleskapet Norsk Journalistlag er fra første stund. Det bør være viktigere for oss enn at disse skoleelevene faktisk har personlig inntekt fra det de gjør.
Fjerde kulepunkt foreslås strøket fordi det konsumeres av tredje kulepunkt. Det å ha redaksjonelle oppdrag bør være tilstrekkelig for å oppnå medlemskap for skoleelever. Det omfatter både skoleelever med løselig og fast tilknytning til en redaksjon.
Forslag 17. Slette § 4 A
Forslagstiller: Landsstyret
§ 4. Hindringer for medlemskap – Grunnlag for utelukkelse
A. Pressetalsmenn/kvinner, informasjonsmedarbeidere, presse- og informasjonsrådgivere kan ikke være medlem.
Begrunnelse:
Landsstyret mener § 3 A tilstrekkelig drar opp linjene for hvem som kan opptas som medlem av Norsk Journalistlag. Ingen skal være i tvil om at NJ er, og skal være en profesjonsorganisasjon for journalister. Det følger av vedtektene, handlingsprogrammet og tiltaksplanen. § 4 A ble opprinnelig tatt inn i vedtektene i 1997 i forbindelse med at NJ ønsket å skyve ut informasjon- og kommunikasjonsmedarbeidere. Bestemmelsen var derfor nødvendig for å iverksette utkastelse av disse. Bestemmelsen har dermed mest historisk verdi fordi disse gruppene er ute av NJ. Landsstyret er av den oppfatning at § 3 som fanebestemmelse fullt ut er dekkende for hvem som kan opptas som medlemmer i NJ. I § 3 A går det tydelig frem at medlemmer av Norsk Journalistlag må jobbe på grunnlag av fri informasjon og i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Landsstyret mener at medlemskapet skal vurderes ut i fra hva en person gjør som journalist, og ikke hva vedkommende ellers har av verv, stilling, oppgaver mm. Illustrerende for problemstillingen er journalister som i sin funksjonsbeskrivelse kan settes til andre oppgaver, f.eks. kommersielle fotooppdrag, og frilansere som yter informasjonsrettede tjenester i tillegg til det journalistiske. Landsstyret mener altså at medlemskapet i NJ skal vurderes ut fra de krav som kreves oppfylt for journalister. Det vil samtidig kunne innebære at journalister som ansettes i delte stillinger, f.eks. med oppgaver innenfor «content marketing» kan opptas som medlemmer. Og det vil da være begrunnet i at disse også er journalister. Hvorvidt det i det konkrete tilfellet vil være forenlig med VVP å kombinere slike roller, vil bl.a. være saksorientert, og det vil være opp til redaktøren å avgjøre det. Poenget i denne sammenheng er å sikre medlemskap for journalister som har eller blir presset over i slike delte roller, som ikke vil være mulig om § 4 A blir stående. Landsstyret mener strykning av § 4 A tydeliggjør § 3 A og at det vil gjøre denne paragrafen sterkere. Dersom § 4 A  blir stående må NJs frilansmedlemmer som ikke kan livnære seg 100 % redaksjonelt, men som også tar kommersielle oppdrag kastes ut av NJ. For deltidsansatte journalister som ikke får høyere stillingsprosent i redaksjonen og som derfor jobber innenfor områder de behersker og som da kan være kommersielle områder må også utelukkes fra medlemskap. Det mener landsstyret er uheldig og en uønsket effekt. Landsstyret presiserer for ordens skyld at en strykning av §4, A ikke skal oppfattes som om NJ nå ønsker å organisere pressetalsmenn/kvinner, informasjonsmedarbeidere eller presse- og informasjonsrådgivere.
Forslag 18. Endre § 4 F
Forslagstiller: Landsstyret
Saksbehandling
Arbeidsutvalget avgjør om det foreligger grunner som er uforenlig med medlemskap. Vedtaket skal grunngis. etter uttalelse fra vedkommende selv, og fra klubbstyret, om stillingen er av en slik art at den er uforenlig med medlemskap. Arbeidsutvalgets avgjørelse kan klages inn til ny behandling i landsstyret. Krav om dette må være mottatt innen 4 uker etter at søkeren er gjort kjent med Arbeidsutvalgets avgjørelse.
Det er unødvendig å skrive inn alle de administrative rutinene i NJ, og det holder å gjøre det kjent hvem det er som fatter endelig vedtak. Det må kunne forutsettes at det gjøres en jobb i forkant før slike vedtak fattes.
Forslag 19. Endre § 5
Forslagstiller: Landsstyret
Midlertidig Ute av yrket
Journalister som midlertidig er ute av yrket, kan søke om å få opprettholde sitt medlemskap, normalt for ett år av gangen.
Med «ute av yrket» menes å inneha stillinger eller funksjoner som ikke gir adgang til medlemskap i NJ.
Begrunnelse:
Her har vi harmonisert paragrafen til å henge sammen med kontingentvurderingen i § 16 E av samme gruppe og som har betegnelsen «ute av yrke» Her mener vi at det ikke er behov for oppfølgingen det er lagt opp til i vedtektene, men at dette evt kan løses administrativt dersom det er behov for å følge opp disse etter så og så lang tid.

 

Årsberetning for Pressefotografenes Klubb Norge (PK) 2014

Perioden 21. mars 2014-13. mars 2015

 

Styret har i perioden bestått av:

Sveinung Ystad(styreleder), Paul Sigve Amundsen(nestleder) Katinka Hustad, Erlend Berge, Ole Morten Melgård (leder i PK Trøndelag), Siv Dolmen(kasserer) og Finn Våga (representerer NJ, ikke stemmerett).

 

Pressefotografenes Klubb (heretter PK) har status som frivillig organisasjon og er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund.

 

PK har lokallag i Trøndelag.

 

PK har betalende 201 medlemmer for 2014, inkludert studentmedlemmer. I tillegg kommer ikke-betalende medlemmer: æresmedlemmer, pensjonister og PK-styret.

 

 

Aktiviteter i 2014:

Årets bilde 21. mars 2014

PK arrangerte Årets Bilde 2014-utdeling den 21. mars 2014 på Victoria Scene i Oslo.

Årets bilde ble tildelt Paal Audestad. Prisutdelingen fikk bred oppmerksomhet i landets medier, og ble direktesendt på Aftenposten TV. I forbindelse med Årets bilde ble det produsert en mini-utstilling som ble stilt ut i lokalene til Norsk presseforbund / Norsk redaktørforening i Oslo. Det ble også produsert en større utstilling med Årets bilde-vinnerne som ble vist i Fredrikstad i forbindelse med DOK:14, et av de best besøkte under hele arrangementet.

 

 

DOK:14 i Fredrikstad 19.-25. mai

Pressefotografenes Klubb arrangerte dokumentarfestivalen DOK:14 i Fredrikstad fra 19. mai til 25. mai 2014. Festivalen ble for andre gang arrangert utenfor Oslo, hvor DOK-festivalen har blitt arrangert siden 2005.

 

Hovedprogrammet foregikk på Litteraturhuset i Fredrikstad, mens utstillinger var plassert rundt i byen for å gjøre festivalen og dokumentarfotofiet synlig i bybildet.

 

Utstillingene  «Vi skynder oss langsomt» (fotojournaliststudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus), «Gi meg heller livet» (dokumentarprosjekt om norske krigsveteraner, Håvard Bjelland), «Årets Bilde 2013», «Hviletid» (Line Ørnes Søndergaard, HiOA), «KNIPS – når barn forteller med bilder» (ansvarlig: Hans Olav Forsang) og News from the World (Getty Images, verdens største fotobyrå) var alle godt besøkt. Flere av utstillingene var plassert i containere i byrommet og bidro til at festivalen satte preg på bybildet. Plasseringen av Årets bilde-utstillingen i Byhallen (Fredrikstad kino) i forkant av festivaluka, viste seg også å være en spesielt effektiv måte å få vist fram det beste innen norsk fotojournalistikk, med hele 5.000 besøkende. Totalt ble det registrert i overkant av 9.000 besøkende til utstillingene.

 

På dagtid ble det arrangert flere fagseminarer om ulike tilnærminger til skapende dokumentarfotografi, og seminarene favnet vidt, fra digital historiefortelling og dramaturgi til idéutvikling og portrettfotografering med Årets pressefotograf i Danmark. På kveldstid presenterte noen av verdens fremste fotografer dokumentarfotografi i det absolutte toppsjiktet.

 

Sara Lewkowicz, Andrea Bruce, Alec Soth, Sofie Amalie Klougart, Elinor Carucci og Martin Parr var årets gjestefotografer på kveldsprogrammet. Foredragene trakk et større publikum til festivalen sammenlignet med DOK:13, og billettinntektene økte kraftig. Flere av arrangementene på Litteraturhuset i år var gratis, noe som bidro til å trekke et bredere publikum til festivalen.

 

Det er et sterkt fagmiljø i byen bestående av fotografer og fotojournalister som bor eller har tilhørighet til Fredrikstad. Dette har ført til at det er lagt ned en betydelig frivillig innsats for å realisere utstillinger, etablere samarbeid lokalt og engasjere lokalt næringsliv og kommunen.

 

Styret i Pressefotografenes Klubb har sammen med lokale drivkrefter evaluert festivalen og kommet frem til at DOK-festivalen også skal arrangeres i Fredrikstad også i 2015.

 

Fotografiens dag i Horten, 24. august 2014

Pressefotografenes klubb var representert ved avgangsstudentene i fotojournalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentene viste sin utstilling på Preus fotomuseum.

 

Nye regler for Årets bilde

I forbindelse med styremøte i Trondheim 15. november ble det vedtatt nye regler for Årets bilde. Konkurransen er nå åpen også for ikke-medlemmer.

 

Styremøter

PK-styret har hatt totalt fem styremøter i periode: 7. april (Oslo), 12. august (telefonmøte), 16. september (Oslo) og 15. november (Trondheim). Referat fra styremøtene kan fåes ved henvendelse til styret på styret@pk.no.

 

Oslo / Bergen, 12. mars 2015

På vegne av styret i Pressefotografenes klubb,

 

Sveinung Ystad  / Paul Sigve Amundsen

 

Er du klar for årets fotohøydepunkt i Oslo? Slik er programmet for Årets bilde-utdelingen og festen fredag 13. mars.

14.00 til ca. 15.30: Utdeling av Årets bilde på Litteraturhuset i Oslo. Åpent for alle.
Premieutdelingen vises direkte på Aftenposten TV.

17.00-18.00: Årsmøte i Pressefotografenes klubb på utestedet Ingensteds i Brenneriveien 9 (like ved Blå). Kun for medlemmer i PK.

18.00: Årets bilde-fest på Ingensteds, Brenneriveien 9. Dørene åpner. Det blir enkel tapas og litt å drikke for de som kommer presis.

19.30: Offisiell lansering av www.åretsbilde.no, visning av vinnerbidrag og samtale med noen av vinnerne.

åretsbilde-kjersti02(pp_w840_h560)
Her er lista over alle nominerte:

De som står på lista vinner en eller flere priser, men vet ikke hvilke priser de får.

Øyvind Elvsborg, Dagens Næringsliv
Tomm W Christiansen, frilans
Knut Egil Wang, frilans / Moment
Therese Alice Sanne, frilans
Paul Sigve Amundsen, frilans
Paal Audestad, frilans / Aftenposten
Martin Slottemo Lyngstad, Paragon features
Marita Aarekol, Bergens Tidende
Maria Gossé, frilans / Dagbladet
Line Ørnes Søndergaard, student
Lars Eivind Bones, Dagbladet
Kyrre Lien, frilans / VG
Katinka Hustad, student
Håvard Bjelland, Bergens Tidende
Fra fjorårets festHenning Lillegård, Dagbladet
Helge Skodvin, frilans / Moment
Heiko Junge, NTB Scanpix
Espen Rasmussen, VG
Elin Høyland, Dagens Næringsliv
Andrea Gjestvang, frilans / VG
Anton Ligaarden, frilans
Benjamin Ree, VGTV
Christer John Auger, TV2
Christian Thorkildsen, TV2
Håvard Bjelland / Frøy Gudbrandsen / Alice Bratshaug, Bergens Tidende
Håvard Haugseth Jensen / Kim Nygård, Adresseavisen
Katinka Hustad, student / Politiken
Martin Slottemo Lyngstad, Paragon features
Aleksander Andersen, Paragon features
Lars Andreas Ellingsgard Øverli, Paragon features
Pål S. Schaathun / Maria Korkunc, TV2
Sami Abu Salem / Harald Henden, VGTV
Siv Johanne Seglem, Dagbladet

 

Fra fjorårets fest på VictoriaTotalt ble det levert inn 200 bidrag i klasse video, 2950 fotografier i klasse stills. Antall deltakere i konkurransen var 191, hvorav 71 i klasse video.

Årets fotojury har bestått av Joachim Adrian (Årets pressefotograf i Danmark i fjor. Ansatt i Politiken, København), Adrian Ørhn Johansen (medielærer/frilans, Hvaler), Agnete Brun (frilans, Oslo) og Chris Maluszynski (frilans/Moment agency, London).

Årets videojury består av Magnus Wennman (Årets pressefotograf i Sverige i fjor, ansatt som fotojournalist i Aftonbladet, Stockholm), Linn Therese Amundsen (Zacapa film, Oslo) og Roar Moltubak (Tv2, Oslo).

 

 

 

 

Fra fjorårets fest

Det haster med å bestille overnatting for DOK:15. På grunn av begrenset hotellkapasitet så oppfordrer vi de av våre gjester som kan om dele rom der det er mulig eller leie hytte sammen.

Pressefotografenes klubb har fått reservert rom og hytter som holdes fram til 1. april. Hytter må bestilles før 15. april. Sørg derfor for å booke så snart som mulig.

Dette er alternativene:

 

 

Foto fra DOK:15s egen festivalterrasse på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Foto fra DOK:15s egen festivalterrasse på Litteraturhuset i Fredrikstad

Scandic City:

Festivalhotellet er Scandic city, og ligger midt i Fredrikstad sentrum. Kort vei til det meste.

Hvis du er raskt ute med å bestille får du enkeltrom til 625 kr / dobbeltrom til 800 kr. Prisen for resterende rom er 895 kr for enkeltrom / 1090 for dobbeltrom. Oppgi rabattkode 1339450 ved bestilling.

Fredrikstad Motel & Camping

Hyttene holder god standard og er perfekte for folk som kan tenke seg å bo sammen med gamle studievenner til en rimelig døgnpris. Innholder 2 soverom (dobbeltseng m/ enkel overkøye), bad m/dusj/wc og kombinert stue og kjøkken. Campingen ligger ved Kongsten fort, ca. 10 minutters gange fra fergestedet i Gamlebyen, hvor det går gratis ferge til Litteraturhuset hver halve time. Bestillingen gjøres innen 15. april på e-post til: resepsjon@fredrikstadmotel.no. Merk bestillingen DOK15.

Hotell Fredrikstad

Dette hotellet ligger også mitt i sentrum, kort vei fra Litteraturhuset. Hotell har kun ledig rom fra torsdag til lørdag, ikke søndag, så hotellet passer best for gjester som ikke skal være over til søndag. Bestill på telefon 69300500 eller mail booking@hotelfredrikstad.com. Oppgi at bestillingen gjelder DOK:15 for å få festivalpris.

Pris  torsdag 4. juni:
Dobbeltrom; 995,-
Enkeltrom; 795,-
Trippelrom; 1295,-

Pris fredag 5. juni:
Dobbeltrom; 995,-
Enkeltrom; 795
Trippelrom; 1295,-

Lørdag 6. juni:
Fullbooket.

 

Studentovernatting

Det jobbes også med å få organisert overnatting i gymsal fordi som ønsker det, men dette er ikke på plass ennå.

KNIPS

Fotoutstillingen KNIPS! – når barn forteller med bilder presenterer hverdagshistorier skildret gjennom barns fotografiske øyne. Åtte kvinner fra 0 til 80 år dokumenteres.

I løpet av de tre første månedene i år vil det tas flere bilder i verden enn i hele det forrige århundre til sammen. Stadig flere blir tatt av barn. De har blitt aktører på en arena som hittil har vært dominert av voksne. Med mobiltelefoner og nettbrett publiserer barn sine hverdagsopplevelser på sosiale medier i samme øyeblikk som de skjer.

Gjennom prosjektet og utstillingen KNIPS! ønsker initiativtager, mentor og fotograf Hans Olav Forsang å bidra til å gi barn en større bevissthet om fotografi. Han ønsker å bevisstgjøre om konsekvenser, etikk og bevaring. Men først og fremst – om mediets mange muligheter!

Våren 2014 deltok åtte barn på 11 og 12 år fra Fredrikstad i fotoprosjektet KNIPS! Gjennom veiledning, inspirasjonsforedrag og egen fotografering fikk de være med på en spennende og lærerik prosess. Denne endte i en utstilling og bokutgivelse under fotofestivalen DOK14 i Fredrikstad. Nå vises utstillingen i DOGA.

Utstillingsåpning fredag 6. mars (Facebook-event)

Foto: Karina Jensen / Aftenposten

Foto: Karina Jensen / Aftenposten

Trenger du økonomisk støtte for å videreutvikle deg innen fotojournalistikk eller jobbe med eget prosjekt så er tida inne for å sende søknad til Karina Jensens minnefond.

Søknadsfristen er 25. februar.

Stipendet kan søkes av alle norske fotojournalister og deles ut i forbindelse med kåringen av Årets bilde på Litteraturhuset i Oslo fredag 13. mars.

Søknadsskjema og ytterligere informasjon finnes på www.nj.no/karina/

Du kan også kontakte styreleder Bente Riise på tlf. 90 58 48 38 eller  Trond Idås på tlf. 90 62 40 82.

Her er lista over nominerte til Årets bilde 2014. Prisutdeling blir på Litteraturhuset i Oslo fredag 13. mars klokka 14.

 

Foto- og videojuryen for Årets bilde 2014. F.v. Agnete Brun, Chris Maluszynski, Joachim Adrian, Adrian Øhrn Johansen, Linn Therese Amundsen, Magnus Wennman og Roar Moltubak.

Foto- og videojuryen for Årets bilde 2014. F.v. Agnete Brun, Chris Maluszynski, Joachim Adrian, Adrian Øhrn Johansen, Linn Therese Amundsen, Magnus Wennman og Roar Moltubak.

Nominerte, Årets bilde

Øyvind Elvsborg, Dagens Næringsliv
Tomm W Christiansen, frilans
Knut Egil Wang, frilans / Moment
Therese Alice Sanne, frilans
Paul Sigve Amundsen, frilans
Paal Audestad, frilans / Aftenposten
Martin Slottemo Lyngstad, Paragon features
Marita Aarekol, Bergens Tidende
Maria Gossé, frilans / Dagbladet
Line Ørnes Søndergaard, student
Lars Eivind Bones, Dagbladet
Kyrre Lien, frilans / VG
Katinka Hustad, student
Håvard Bjelland, Bergens Tidende
Henning Lillegård, Dagbladet
Helge Skodvin, frilans / Moment
Heiko Junge, NTB Scanpix
Espen Rasmussen, VG
Elin Høyland, Dagens Næringsliv
Andrea Gjestvang, frilans / VG

 

Nominerte, Årets video

Anton Ligaarden, frilans
Benjamin Ree, VGTV
Christer John Auger, TV2
Christian Thorkildsen, TV2
Håvard Bjelland / Frøy Gudbrandsen / Alice Bratshaug, Bergens Tidende
Håvard Haugseth Jensen / Kim Nygård, Adresseavisen
Katinka Hustad, student / Politiken
Martin Slottemo Lyngstad, Paragon features
Aleksander Andersen, Paragon features
Lars Andreas Ellingsgard Øverli, Paragon features
Pål S. Schaathun / Maria Korkunc, TV2
Sami Abu Salem / Harald Henden, VGTV
Siv Johanne Seglem, Dagbladet

 

Totalt ble det levert inn 200 bidrag i klasse video, 2950 fotografier i klasse stills. Antall deltakere i konkurransen var 191, hvorav 71 i klasse video.

Årets fotojury har bestått av Joachim Adrian (Årets pressefotograf i Danmark i fjor. Ansatt i Politiken, København), Adrian Ørhn Johansen (medielærer/frilans, Hvaler), Agnete Brun (frilans, Oslo) og Chris Maluszynski (frilans/Moment agency, London).

Årets videojury består av Magnus Wennman (Årets pressefotograf i Sverige i fjor, ansatt som fotojournalist i Aftonbladet, Stockholm), Linn Therese Amundsen (Zacapa film, Oslo) og Roar Moltubak (Tv2, Oslo).

Prisutdeling på Litteraturhuset i Oslo fredag 13. mars klokka 14. Selve Årets bilde-festen blir på Ingensteds kl 18.00.

Medier24.com | Når Gullruten får Gullruten og Verdens største ned-Gang blir Årets avis. Er det ingen grenser for hvor dumt det kan bli? -

[…] verre ble det da kåringene av Årets bilde 2014 nærmet seg. Jeg fikk en liste langt som et vondt år over noe jeg ikke helt skjønte hva var, men antok det måtte være de […]

IMG_0536

Lørdag morgen ble gardinene trukket for, og juryeringen av Årets bilde er nå i gang.

Det er i år sendt inn rekordmange videobidrag. Fra nærmere 70 innsendte bidrag i fjor, er det i år over 200. Det er i underkant av 3.000 innsendte bilder til konkurransen.

Årets fotojury består av Joachim Adrian (Politiken, Danmark), Adrian Ørhn Johansen (frilans, Hvaler), Agnete Brun (frilans, Oslo) og Chris Maluszynski (frilans/Moment agency, London).

Årets videojury består av Magnus Wennman (Aftonbladet, Stockholm), Linn Therese Amundsen (Zacapa film, Oslo) og Roar Moltubak (Tv2, Oslo).

De nominerte bidragene offentliggjøres mandag morgen.