Årsmøte i Pressefotografenes Klubb

Referat fra Årsmøte i Pressefotografenes Klubb
13 Mars 2015
Ingensteds, Brenneriveien, Oslo.

Dagsorden for årsmøtet:

1. Åpning og godkjenning av fullmakter
2. Valg av referent og dirigent
3. Årsberetning fra PK Norge og PK Trøndelag
4. Reviderte regnskaper
5. Innkomne forslag
6. Valg av styre
7. Valg av valgkomite
8. Eventuelt

1. Åpning og godkjenning av fullmakter

Sveinung Ystad ønsker medlemmene velkommen til årsmøtet. Det er 14 stemmeberettigede til stede. Ingen mottatte fullmakter.

2. Valg av referent og dirigent

Erlend Berge velges som referent ved akklamasjon.
Finn Våga velges som dirigent ved akklamasjon.

3. Årsberetning

Finn Våga går gjennom årsberetningen.
Årsberetningen tas til etterretning av årsmøtet.
Ole Morten Melgård gjennomgår aktivitet i PK Trøndelag 2014.

4. Reviderte regnskaper

Siv Dolmen går gjennom regnskapet.
Regnskap tas til etterretning.

5. Innkomne forslag

Det har kommet inn et forslag fra Ole Morten Melgård om nye medlemskriterier, som tar utgangspunkt i de nye medlemskriteriene i Norsk Journalistlag. Forslagene erstatter dagens medlemskriterier.

a. Hovedbestemmelse

Medlemmer i PK skal i sitt fotojournalistiske virke arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Vedtatt.

b. Medlemskriterium

Redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere, og frilansere som har fotojournalistikk som yrke, kan bli medlem i PK.

Vedtatt.

c. Studenter

Studenter som har fotojournalistikk som yrkesmål kan bli studentmedlem.

Vedtatt.

d. Lærere ved journalistutdanninger

Lærere ved utdanningsinstitusjoner som utdanner journalister, kan bli medlem.

Vedtatt.

e. Pensjonister

Pensjonerte fotojournalister kan bli pensjonistmedlem.

Vedtatt.

f. Andre bestemmelser

Fotojournalister som ikke tilfredsstiller vilkårene B-D kan innvilges medlemskap dersom vedkommende
1) er arbeidsløs og aktivt søker arbeid som fotojournalist
2) er skoleelev og har redaksjonelle oppdrag

Punkt 1 vedtatt. Punkt 2 nedstemt. Sendes tilbake til styret for videre behandling.

g. Saksbehandling

Styret i PK avgjør om det foreligger grunnlag for medlemskap eller grunner som er uforenlig med medlemskap. Avslag på medlemskap eller utvisning skal grunngis. Fotojournalister som midlertidig er ute av yrket kan søke om å få opprettholde sitt medlemskap. Styret kan innvilge permisjon.

Vedtatt.

h. PKs medlemskort

PKs medlemskort er PKs eiendom og skal returneres på oppfordring eller ved opphør av medlemskap.

Vedtatt med 1 stemme mot.

Ingen andre innkomne forslag.

6. Valg av styre

Forslag fra valgkomiteen: (Andrea Gjestvang og Helge Skodvin)
Leder: Sveinung Uddu Ystad. Enstemmig vedtatt for to år.
Nestleder: Paul Sigve Amundsen. Ikke på valg.
Kasserer: Siv Dolmen. Ikke på valg.
Styremedlem: Katinka Hustad. Enstemmig vedtatt for to år.
Styremedlem: Erlend Berge. Ikke på valg.
Styremedlem: Ole Morten Melgård. Ikke på valg. PK Trøndelags leder har fast plass i styret.

7. Valg av valgkomite

Forslag til ny valgkomite: Margit Selsjord og Kim Nygård.
Vedtatt.

8. Eventuelt

Benkeforslag på valg av et ekstra styremedlem. Tom Henning Bratlie foreslått og vedtatt.

Årsmøtet avsluttes.

For Pressefotografens Klubb,
Oslo 13. mars 2015

Erlend Berge